Erfenis kwesties

Oplossen van geschillen bij erfrecht, familiezaken en uitvaart.

Nalatenschapsmediator

Het aantal conflicten bij de verdeling van de erfenis neemt toe. Ingeborg heeft kennis van het erfrecht en tevens van familiesystemen. Zij kan conflicten voorkomen en oplossen waardoor waardevolle familiebanden behouden blijven. Zij is niet alleen de regisseur van het mediationproces, maar zorgt er ook voor dat erfgenamen goed geïnformeerd zijn over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. 

Afwikkelen nalatenschap

Bij conflicten over een erfenis kan Ingeborg als nalatenschapsmediator worden ingeschakeld. Doel is om tot een duurzame oplossing te komen, rekening houdend met ieders belangen en met respect voor de wil van de erflater.

Uitvaart

Verschillen van mening over de uitvaart kunnen in een spoedmediation onder leiding van Ingeborg worden opgelost.

Vooraf verdelen erfenis

Wanneer de erflater tijdens haar of zijn leven goede afspraken maakt met de erfgenamen kunnen vervelende problemen worden voorkomen. Ingeborg ondersteunt de erflater en zijn of haar familieleden hierbij en leidt dit proces.


Ingeborg is ingeschreven als gecertificeerd Nalatenschapsmediator bij de Stichting Nalatenschapsmedation.