Forensisch mediator

Uitvoeren van deskundigen- of ouderschaps-
onderzoek in opdracht van gerechtshoven en rechtbanken.

Forensische Mediation

Dit is een ‘Deskundigenonderzoek met toepassing van mediationtechnieken’ ofwel ‘Ouderschapsonderzoek’ in opdracht van een gerechtshof of rechtbank. Doel: de rechter informatie te verschaffen die nodig is om een gerechtelijk beslissing te nemen bij relationele geschillen. Met name wanneer ouders tijdens of na de echtscheiding procederen over de verzorging en opvoeding van hun kind(eren).

Coaching en mediation

Tijdens het onderzoek verleent Ingeborg hulp aan ouders in de vorm van coaching en mediationtechnieken. Deze hulp is gericht op het samen tot een oplossing komen van het conflict waardoor u als ouders met elkaar verder kunt met betrekking tot de zorg voor uw kind(eren). Een gesprek met het kind/de kinderen maakt gewoonlijk deel uit van het onderzoek.

Overeenstemming

Lukt het om tijdens een onderzoek tot overeenstemming tussen partijen te komen dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant of ouderschapsplan. Dit wordt aan de rechter/raadsheer voorgelegd waarna de juridische procedure is afgerond. Lukt het niet om tot volledige overeenstemming te komen dan schrijft de forensisch mediator een deskundigenbericht op basis van de gedane bevindingen en dient dit rapport in bij het gerechtshof of de rechtbank.

Duo-benoeming

Ingeborg werkt als forensisch mediator altijd in duo met een collega forensisch mediator.


Ingeborg is ingeschreven in het register van de Stichting Forensische Mediation. Zij werkt als forensisch mediator in opdracht van gerechtshoven en rechtbanken.